این گروه برای تقویت اسپیکینگ متقاضیان شرکت در آزمون های انگلیسی به ویژه آیلتس ساخته شده است.  البته همه کسانی که قصد تقویت اسپیکینگ خود را دارند می توانند در این گروه عضو شوند و بصورت دو به دو یا گروهی جلساتی را برای تمرین اسپیکینگ تشکیل دهند

لینک گروه

https://chat.whatsapp.com/BhIJ1aZqeIMBYFcZb7Ety4

You need to be a member of MyEnglishClub to add comments!

Join MyEnglishClub

Email me when people reply –